Donation

คู่มือผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งวินิจฉัยใหม่

ด้านหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดในการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคือการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคที่ไม่คุ้นเคยซึ่งค่อนข้างซับซ้อน คู่มือผู้ป่วยของ IMF สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ให้ภาพรวมของมะเร็งเนื้องอก โดยมุ่งเน้นที่การวินิจฉัยที่ถูกต้องและการจำแนกประเภทการพยากรณ์โรค การทดสอบที่คุณต้องการจริงๆ เมื่อใดที่จะเริ่มการรักษา ซึ่งประเด็นที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกแผนการรักษา และการดูแลแบบประคับประคอง มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางร่างกายและอารมณ์ของ myeloma

Give Where Most Needed

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.