Εδραίωση με Carfilzomib, Lenalidomide και Dexamethasone (KRd) Μετά από ASCT Αποτελέσματα σε υψηλές τιμές ελάχιστης υπολειμματικής παθολογικής νόσου και βελτιώνει τον μεταβολισμό των οστών, στην απουσία διφωσφονικών, μεταξύ πρόσφατα διαγνωσμένων ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα

Consolidation with Carfilzomib, Lenalidomide and Dexamethasone (KRd) Following ASCT Results in High Rates of Minimal Residual Disease Negativity and Improves Bone Metabolism, in the Absence of Bisphosphonates, Among Newly Diagnosed Patients with Multiple Myeloma

Consolidation therapy post autologous stem cell transplantation (ASCT) in patients (pts) with multiple myeloma (MM) seems to deepen disease responses. MRD negativity represents a strong prognostic factor for prolonged remission. Carfilzomib is a second-generation proteasome inhibitor, which in combination with lenalidomide has been associated with high rates of deep responses before ASCT in phase 2 studies. In this context, we prospectively evaluated the role of carfilzomib, lenalidomide and dexamethasone (KRd) as consolidation therapy post-ASCT in newly diagnosed MM pts who have not achieved MRD negative complete remission (CR). The primary endpoint was to assess KRd efficacy in terms of improving disease response, whereas secondary endpoints included percentage of minimal residual disease (MRD) (performed by Next Generation Flow Cytometry) negativity post KRd, safety, time to progression (TTP), time to next treatment (TtNT), overall survival (OS) and the effects of KRd on bone metabolism in the absence of bisphosphonate administration. 

In conclusion, KRd consolidation with weekly carfilzomib, post ASCT, is highly effective and improves the quality of response by increasing MRD negativity rates. Although it is given for four cycles only, KRD consolidation reduces bone resorption and correlates with no SREs in the absence of bisphosphonates. Infections prophylaxis is strongly encouraged. This triplet combination should be further investigated as a potential consolidation regimen both for standard and high-risk pts.

 

Previous Post
Carfilzomib, Lenalidomide and Dex (KRd) After ASCT Results in High Rates of MRD Negativity
Next Post
Minimal Residual Disease Negativity As Predictors of Early Relapse in Transplant-Eligible Multiple Myeloma Patients​​​​​​​

Give Where Most Needed

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.